دسترسی سریع

آزمایشگاه هیدرولیک گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان در سال 1393 تجهیز و به بهره‌برداری رسید. دستگاه­‌ها و تجهیزات موجود در این آزمایشگاه این امکان را برای دانشجویان فراهم می‌­آورد تا اصول، مفاهیم و تئوری جریان در مجاری تحت فشار و روباز ارائه شده در درس تئوری را مشاهده نموده و نتایج حاصله از تجربه کسب شده را با مفاهیم تئوری مقایسه ‌نمایند.  

آزمایشگاه به دو قسمت هیدرولیک و هیدرولیک انهار تقسیم شده که با توجه به امکانات موجود در هر قسمت، جریان در مجاری تحت فشار و مجاری باز تحلیل می‌شود.

 
آزمایش‌های قابل انجام

آزمایش‌های قابل انجام در بخش هیدرولیک

آزمایش عدد رینولدز، آزمایش افت فشار، اندازه‌گیری افت انرژی شامل افت طولی و موضعی در لوله‌ها، تئوری برنولی، میزان افت بار در زانوها و خم‌ها، فشار هیدرواستاتیک، تعادل اجسام شناور، اوریفیس، آزمایش دبی روزنه.

آزمایش‌های قابل انجام در بخش هیدرولیک انهار

آزمایش سرریزها، بررسی عبور جریان آب از سرریزهای مختلف شامل لبه تیز و لبه پهن، مشاهده جریان آشفته، زیر بحرانی و فوق بحرانی و تفکیک عملی آن‌ها، آزمایش کانال هیدرولیکی، بررسی جریان عبوری از دریچه‌های کشویی و قطاعی، بررسی جریان عبوری از روی سرریزهای اوجی، پلکانی و کرامپ، اندازه‌گیری فشار و سرعت، بررسی پرش درولیکی و عوامل موثر بر آن.