دسترسی سریع

آزمایشگاه آبیاری عمومی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان به مساحت 63 مترمربع و دارای فضای داخلی سکوبندی شده است و همزمان با تأسیس گروه در سال 1385 آغاز به کار کرد. آزمایشات قابل انجام در این آزمایشگاه میتواند عملیات مربوط به دروس آبیاری عمومی، خاکشناسی عمومی و رابطه آب و خاک و گیاه را پوشش دهد. در این آزمایشگاه دانشجویان با نحوه کار و روش انجام آزمایشات بطور کامل آشنا میشوند. از این آزمایشگاه همچنین برای اهداف پژوهشی و انجام طرحهای تحقیقاتی و پایان‌نامه‌ها نیز استفاده می‌شود.

آزمایش‌های قابل انجام
  • تعیین وزن مخصوص ظاهری و حقیقی خاک
  • تعیین رطوبت خاک به روش های وزنی و حجمی و بلوک های گچی و تانسیومتر
  • تعیین ضرایب رطوبتی ظرفیت زراعی (F.C) و نقطه پژمردگی (P.W.P) با استفاده از دستگاه صفحات فشاری
  • اندازه گیری دبی با استفاده از سرریزها، روزنه و فلوم ها
  • اندازه گیری ضریب هدایت هیدرولیکی به روش بار ثابت و بار افتان
  • اندازه گیری مستقیم تبخیر و تعرق گیاهان با استفاده از میکرولایسیمترها