دسترسی سریع

فایل‌های مفید گروه گیاه‌پزشکی

چارت دروس کارشناسی
چارت و سرفصل دروس کارشناسی گیاه‌پزشکی قبل از ورودی 91
چارت و سرفصل دروس کارشناسی گیاه‌پزشکی بعد از ورودی 91
چارت دروس کارشناسی ارشد
چارت و سرفصل دروس کارشناسی ارشد گرایش بیماری شناسی
چارت و سرفصل دروس کارشناسی ارشد گرایش حشره شناسی
چارت دروس دکتری
چارت و سرفصل دروس دکتری بیماری‌شناسی