دسترسی سریع

گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی


 
 
 
مدیر گروه:
اسعد محمد امینی
اسعد محمد امینی سرپرست گروه صنایع غذایی
گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی استادیار
a.mohammadamini [at] uok.ac.ir
- -
گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی