دسترسی سریع
ناصر بهروزی خزایی
ناصر بهروزی خزایی -
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
n.behroozi [at] uok.ac.ir
- -
جلال خدائی
جلال خدائی رئیس گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
j.khodaei [at] uok.ac.ir
- -
حسین درویشی
حسین درویشی سرپرست گروه مهندسی بیوسیستم
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
h.darvishi [at] uok.ac.ir
- -
سمیرا زارعی
سمیرا زارعی -
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
s.zareei [at] uok.ac.ir http://agri.uok.ac.ir/szareei
- -
پیمان سلامی
پیمان سلامی -
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
p.salami [at] uok.ac.ir
- -
هادی صمیمی اخیجهانی
هادی صمیمی اخیجهانی -
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
h.samimi [at] uok.ac.ir
- -
هیوا گل‌پیرا
هیوا گل‌پیرا -
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
H.golpira [at] uok.ac.ir http://agri.uok.ac.ir/golpira
- -
کاوه ملازاده
کاوه ملازاده -
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
k.mollazade [at] uok.ac.ir http://agri.uok.ac.ir/kmollazade
- -
محمد رضا ملکی
محمد رضا ملکی -
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
mrmaleki [at] uok.ac.ir http://agri.uok.ac.ir/mrmaleki
- -