دسترسی سریع
تعداد واحدها
اصلی انتخابی پایان‌نامه
10 6 20
نیمسال اول
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد کد درس پیشنیاز یا زمان ارائه
نظری عملی
1 فیزیولوژی سلول 2 - اصلی 5012163 -
2 فیزیولوژی تولید مثل پرندگان 2 - اصلی 5012167 -
3 فیزیولوژی تولید مثل نر 2 - اصلی 5012166 -
4 فناوری و روشهای آزمایشگاهی - 2 انتخابی 5012170 -
- جمع واحد 8 - - -
نیمسال دوم
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد کد درس پیشنیاز یا زمان ارائه
نظری عملی
1 فیزیولوژی تولید مثل ماده 2 - اصلی 5012165 -
2 ناباروری در حیوانات مزرعه‌­ای 2 - انتخابی 5012169 -
3 ایمنی شناسی 2 - اصلی 5012168 -
4 مسئله مخصوص 2 - انتخابی 5012173 -
- جمع واحد 8 - - -
نیمسال سوم
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد کد درس پیشنیاز یا زمان ارائه
نظری عملی
1 زبان تخصصی مشروط - - - 5012184 -
2 آزمون جامع - - - 5012154 -
3 رساله - 20 - 5012162 -
- جمع واحد 20 - - -