دسترسی سریع

آزمایشگاه تحقیقاتی گروه علوم دامی

مسئول آزمایشگاه
شیدا مروتی مسئول آزمایشگاههای علوم دامی
sh.morovvati [at] uok.ac.ir 087-33668511-12
دستگاه اتوآنالایزر

 

کاربرد: اندازه‌گیری پارامترهای خونی و آنالیز خون

دستگاه HPLC

 

کاربرد: کروماتوگرافی مایع

دستگاه اسپکتروفتومتر

 

کاربرد: اندازه‌گیری غلظت عناصر به روش فتومتری

گروه علوم دامی
    آزمایشگاه‌ها