دسترسی سریع
تعداد واحدها
عمومی پایه اصلی تخصصی الزمی تخصصی گرایشی
22 29 17 56 13
نیمسال اول
کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال اول
عملیتئورینام درس
- - - 3 5098048 ریاضی عمومی
- - - 2 5098076 جانور شناسی
5098076 - 1 4 5098077 آزمایشگاه جانورشناسی
- - - 3 5098006 شیمی عمومی
- - - 2 1034001 اندیشه اسلامی 1
- - - 3 1036002 زبان خارجی
- - - 1 5098046 آشنایی با کامپیوتر
5098046 - 1 - 5098047 کارگاه آشنایی با کامپیوتر
- - 1 - 1036003 تربیت بدنی 1
17 جمع واحدها
نیمسال دوم
کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال دوم
عملیتئورینام درس
25098023گیاه شناسی 1
509802315098024آز گیاه­ شناسی 1
5098048125098019آمار و احتمالات
509800625098053شیمی آلی
509805315098054آز شیمی آلی
35012045اصول ژنتیک دام و طیور
25012005اکولوژی مرتع و نباتات علوفه ای
501200515012021کارگاه اکولوژی مرتع و نباتات علوفه­ ای
21034006تاریخ اسلام
31036001فارسی
20 واحدجمع واحدها

 

نیمسال سوم
کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال سوم
عملیتئورینام درس
25098050فیزیک عمومی
509805015098051آز فیزیک عمومی
35098055اقتصاد کشاورزی
45012046اصلاح دام
509805335012029بیوشیمی
25012207میکروبیولوژی
501220715012208آز میکروبیولوژی
21036006دانش خانواده و جمعیت
25012057آشنایی با دامپروری ایران
20 واحدجمع واحدها
نیمسال چهارم
کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال چهارم
عملیتئورینام درس
25012055عوامل محیطی و تنش
15012031بهداشت دام و طیور
501203115012033آز بهداشت دام و طیور
 501202925012085تشریح و فیزیولوژی دام
501208515012086آز تشریح و فیزیولوژی دام
509802325012036زراعت عمومی
 25012024اصول تغذیه دام
501202415012025کارگاه اصول تغذیه دام
35098038عملیات کشاورزی
103400121034002اندیشه اسلامی 2
17 واحدجمع واحدها
نیمسال پنجم
کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال پنجم
عملیتئورینام درس
509805025098026هوا و اقلیم شناسی
5098026 15098027آز هوا و اقلیم شناسی
501202415012026خوراک و خوراک دادن
501202615012027آز خوراک و خوراک دادن
25012037پرورش آبزیان
501203715012058آز پرورش آبزیان

5012024

5012046

25012185پرورش طیور 1
501218515012186آز پرورش طیور 1
125012209طرح آزمایش­ های دامپروری

5012024

5012046

15012189پرورش بز
501218915012190آز پرورش بز
509805535012038مدیریت و حسابداری
103600311036004تربیت بدنی 2
20 واحدجمع واحدها
نیمسال ششم
کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال ششم
عملیتئورینام درس
501202425012028جیره نویسی دام
50120281 5012030آز جیره نویسی دام
501202925012088فیزیولوژی تولید مثل
50120881 5012108آز فیزیولوژی تولید مثل
25012182پرورش گاوشیری
50121821 5012183آز پرورش گاوشیری

5012024

5012046

25012187پرورش گوسفند
5012187 1 5012188آز پرورش گوسفند
 25012195فرآوری تولیدات دام و طیور
501219515012196آز فرآوری تولیدات دام و طیور
21034004اخلاق و تربیت اسلامی
509807625012193پرورش زنبور عسل
501219315012194آز پرورش زنبورعسل
20 واحدجمع واحدها                     
نیمسال هفتم
کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال هفتم
عملیتئورینام درس
 5098076 15012191رفتار شناسی حیوانات اهلی
501219115012192آز رفتارشناسی حیوانات اهلی
35012077اصلاح طیور کاربردی
25012080پرورش مرغ اجداد و مادر
15012199پرورش مرغهای تخمگذار
5012199225012200آز پرورش مرغهای تحمگذار
21034005انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن
---21034007تفسیر موضوعی قرآن
13 واحدجمع واحدها
نیمسال هشتم
کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال هشتم
عملیتئورینام درس
25012079تغذیه طیور
15012203جوجه کشی
50122031-5012204آز جوجه کشی
 - - -15012201پرورش جوجه‌های گوشتی
501220115012202آز پرورش جوجه‌های گوشتی
15012034بیماری­ های دام و طیور
501203415012035آز بیماری­ های دام و طیور
8 واحدجمع واحدها
گروه علوم دامی
    دوره کارشناسی