دسترسی سریع

مسئولین دانشکده کشاورزی

جعفر عبدالله زاده
جعفر عبدالله زاده رئیس دانشکده کشاورزی
گروه گیاه پزشکی دانشیار
J.abdollahzadeh [at] uok.ac.ir http://agri.uok.ac.ir/jabdollahzadeh
- 087-33620552
غلامرضا حیدری
غلامرضا حیدری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشیار
g.heidari [at] uok.ac.ir
- -
احمد کریمی
احمد کریمی معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی
گروه علوم دامی دانشیار
akarimi [at] uok.ac.ir
- -
روسای پیشین
  • مهندس حسن طلب علی
  • مهندس بهروز حریقی
  • دکتر صابر شاهویی
  • دکتر نقی شعبانیان
  • دکتر عادل سی و سه مرده
  • دکتر بابک سوری
  • دکتر بهروز حریقی
  • دکتر بهمن بهرام نژاد
  • دکتر اسعد وزیری