دسترسی سریع

گردهمایی معاونین اداری،مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور

دانشگاه کردستان / رویدادها / گردهمایی معاونین اداری، مالی
مکاتبات
نامه شماره 6/72403 مورخ 9 تیر ماه 1395
نامه شماره 6/83077 مورخ 24 تیر ماه 1395
ابلاغ جناب آقای همایون فرزامی به عنوان مدیر اجرایی گردهمایی
برنامه زمان‌بندی گردهمایی
گردهمایی معاونین اداری، مالی