مطالعات تاریخ و فرهنگ

نوید نقشبندی
نوید نقشبندی مدیر گروه فقه شافعی
گروه فقه شافعی استادیار
naveednaghshbandi [at] yahoo.com
دانشکده علوم انسانی - اتاق 218 33664403 (2243)
اهداف پژوهشی گروه
  • مطالعه و پژوهش در حوزه تاریخ کرد و کردستان با تاکید بر تاریخ فرهنگی، تاریخ شفاهی، تاریخ سیاسی، تاریخ اجتماعی، تاریخ اقتصادی، تاریخ دین، تاریخ  هنر و ...
  • جغرافیای کرد و کردستان
  • مناسبات بین فرهنگی کرد و سایر ملل
  • زن و تاریخ و فرهنگ کردستان
  • مردم شناسی و فرهنگ عامه
اعضای گروه پژوهشی
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی رتبه علمی
نوید نقشبندی دکترا فقه شافعی استادیار
حسین محمدزاده دکترا جامعه شناسی استادیار
سعید خضری دکترا ژئومورفولوژی دانشیار
کمال خالق پناه دکترا جامعه شناسی استادیار
سید مهدی حسینی دکترا علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار
هوشمند علیزاده دکترا شهرسازی دانشیار