مطالعات راهبردی و توسعه

پژوهشکده کردستان شناسی / گروه‌های پژوهشی / مطالعات راهبردی و توسعه
خالد احمدزاده
خالد احمدزاده رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه علوم اقتصادی استادیار
Kh.Ahmadzadeh [at] uok.ac.ir
- 08733664364
اهداف پژوهشی گروه
  • مطالعه، بررسی و تبیین سیاست‌های راهبردی در حوزه رشد و توسعه‌ی اقتصادی در سطح استانی و منطقه‌ای
  • مطالعه، بررسی و تبیین نظام‌های مدیریتی و ارائه راهبردهای بهبود در این حوزه در سطح استانی و منطقه‌ای
  • تدوین و ارائه سیاست‌های پیشنهادی در خصوص راهبردهای توسعه‌ی منابع انسانی در سطح استانی و منطقه‌ای
  • مطالعه، بررسی و تبیین سیاست‌های راهبردی رونق فضای کسب و کار، توسعه فضای رقابتی، اشتغالزایی و توانمندسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط
  • مطالعه، بررسی و تبیین سیاست‌های راهبردی بازار سرمایه و مدیریت مالی بنگاههای اقتصادی
  • شناسائی موانع توسعه در بخش زیرساخت‌های ارتباطاتی و مواصلاتی در سطح استانی و منطقه‌ای با ارائه راهبردها و راهکارهای اجرایی
  • تدوین و ارائه سیاست‌های پیشنهادی در حوزه‌ی توسعه‌ی کشاورزی و صنعتی در سطح استانی و منطقه‌ای
  • مطالعه، بررسی و تبیین راهبردهای توسعه بخش گردشگری و صنایع دستی در سطح استانی و منطقه‌ای
  • تدوین و ارائه سیاست‌های پیشنهادی در خصوص راهبردهای بازاریابی و برندسازی و اقتصادی کردن محصولات تولیدی و فرهنگی
  • تدوین و ارائه سیاست‌های پیشنهادی در خصوص راهبردهای توسعه‌ی  رویکردهای آموزشی و پژوهشی در سطح استانی و منطقه‌ای
اعضای گروه مطالعات راهبردی و توسعه کردستان

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی

رتبه علمی

بهرام نصراللهی زاده

دکترا

جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

استادیار

پرویز کفچه

دکترا

مدیریت بازرگانی

استادیار

حسین دانش مهر

دکترا

جامعه شناسی توسعه اجتماعی

استادیار

خالد احمدزاده

دکترا

علوم اقتصادی

استادیار

رضا شافعی

دکترا

مدیریت بازرگانی

دانشیار

فاتح حبیبی

دکترا

اقتصاد

استادیار

علی فقه مجیدی

دکترا

علوم اقتصادی

استادیار

محمود حاجی رحیمی

دکترا

اقتصاد کشاورزی

استادیار

امید قادرزاده

دکترا

جامعه شناسی

دانشیار