دسترسی سریع
بندر آستین چپ
بندر آستین چپ -
گروه فیزیک استادیار
b.astinchap [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/B.Astinchap
دانشکده علوم پایه - اتاق 619 (4249) داخلی
سعداله ابراهیمی
سعداله ابراهیمی گروه پژوهشی فیزیک حالت جامد و نانو مواد
گروه فیزیک استادیار
s.ebrahimi [at] uok.ac.ir, sa.ebrahimi [at] gmail.com http://sci.uok.ac.ir/S.Ebrahimi
دانشکده علوم پایه- اتاق 533 087-33664600 (4269)
عبدالله حسن زاده
عبدالله حسن زاده -
گروه فیزیک دانشیار
a.hassanzadeh [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/hassanzadeh
دانشکده علوم پایه - اتاق 622 (4241) داخلی
محمدرضا ستاره
محمدرضا ستاره -
گروه فیزیک استاد
rezakord [at] ipm.ir - MSetareh [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه - اتاق 612 087-33660075 (4208)
آرش سروری خراشاد
آرش سروری خراشاد -
گروه فیزیک استادیار
a.sorouri [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه - اتاق 618 (4255) داخلی
خالد سعیدی
خالد سعیدی -
گروه فیزیک استاد
ksaaidi [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه - اتاق 616 (4201) داخلی
محمدمهدی سلطان زاده
محمدمهدی سلطان زاده -
گروه فیزیک استادیار
MSoltanzadeh [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه - اتاق 614 (4350) داخلی
سعید سلطانیان
سعید سلطانیان -
گروه فیزیک استادیار
SSoltanian [at] uok.ac.ir
- -
شهریار سلیمی
شهریار سلیمی معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه
گروه فیزیک دانشیار
shsalimi [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه - اتاق 624 (4258) داخلی
زهرا عالمی پور
زهرا عالمی پور -
گروه فیزیک استادیار
z.alemipour [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه - اتاق 613 (4252) داخلی
...21