دسترسی سریع
شیرکو ابراهیمی محمدی
شیرکو ابراهیمی محمدی -
گروه مرتع و آبخیزداری استادیار
shirkoebrahimi [at] uok.ac.ir
- -
خالد اوسطی
خالد اوسطی -
گروه مرتع و آبخیزداری استادیار
khaled.ausati [at] gmail.com http://nr.uok.ac.ir/k.osati
- -
حامد جنیدی جعفری
حامد جنیدی جعفری -
گروه مرتع و آبخیزداری استادیار
hjoneidi [at] ut.ac.ir
- -
کامران چپی
کامران چپی -
گروه مرتع و آبخیزداری دانشیار
k.chapi [at] uok.ac.ir
- -
بهرام قلی نژاد بداغ
بهرام قلی نژاد بداغ -
گروه مرتع و آبخیزداری مربی
-
- -
پرویز کرمی
پرویز کرمی -
گروه مرتع و آبخیزداری استادیار
pkaram2002 [at] gmail.com
- -