دسترسی سریع

کارکنان دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی

احمد شهبازی مسئول آموزش دانشکده
- -
نادر شیخ احمدی مدیر امور عمومی دانشکده
- -
امید نی چی کارشناس گروه زبان
- -
صالح ویسی مسئول دبیرخانه
- 087-33664600-10 (2202)
علیرضا کریمی کارشناس
- -