دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

ولی غلامی
ولی غلامی -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
-
- -
جلیل فتحی
جلیل فتحی -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
-
- -
صادق فتحی دهکردی
صادق فتحی دهکردی -
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
fathi.sadeq.d [at] gmail.com
- -
طیبه فدوی
طیبه فدوی -
گروه زبان و ادبیات فارسی مربی
-
- -
تیمور مالمیر
تیمور مالمیر -
گروه زبان و ادبیات فارسی استاد
-
- -
احمد نهیرات
احمد نهیرات -
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
a.nohairat [at] uok.ac.ir
- -
رحمان ویسی حصار
رحمان ویسی حصار -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
-
- -
شرافت کریمی
شرافت کریمی -
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
sh.karimi [at] lit.uok.ac.ir
- 087-33718097
یادگار کریمی
یادگار کریمی -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی دانشیار
y.karimi [at] uok.ac.ir
- -
پارسا یعقوبی جنبه سرائی
پارسا یعقوبی جنبه سرائی معاون آموزشی دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشیار
p.yaghoobi [at] uok.ac.ir
- -
...321 
دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی