دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

مسعود دهقان
مسعود دهقان -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
m.dehghan [at] lit.uok.ac.ir
- -
عرفان رجبی
عرفان رجبی -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
rajabi.e.sh [at] gmail.com http://lit.uok.ac.ir/e.rajabi
- 08716665834
عبدالله رسول نژاد
عبدالله رسول نژاد مدیر گروه
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
abosami1387 [at] yahoo.com
- -
هادی رضوان
هادی رضوان مدیر گروه پژوهشی زبان‌شناسی و ادبیات کردی
گروه زبان و ادبیات عرب دانشیار
hadirezwan [at] yahoo.com
- -
سید بختیار سجادی
سید بختیار سجادی مدیر گروه زبان و ادبیات کردی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
bakhtiar_sadjadi [at] yahoo.com
- 336664600 (2403)
حسن سرباز
حسن سرباز -
گروه زبان و ادبیات عرب دانشیار
h.sarbaz [at] uok.ac.ir
- -
حبیب سلیمانی
حبیب سلیمانی مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
h181352 [at] gmail.com
- -
سید اسعد شیخ احمدی
سید اسعد شیخ احمدی -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
-
- -
محمد رضا عزیزی پور
محمد رضا عزیزی پور -
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
AZIZIPOUR75 [at] YAHOO.COM http://research.uok.ac.ir/_Pages/PersonalPages/Default.aspx?ID=174
- -
نسرین علی اکبری
نسرین علی اکبری مدیر گروه
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
naliakbary [at] yahoo.com
- 08733623538
...321 
دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی