دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

صالح ادیبی
صالح ادیبی -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
-
- -
سیروس امیری
سیروس امیری -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
amiri.cyrus [at] gmail.com
- -
ابراهیم بدخشان
ابراهیم بدخشان -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی دانشیار
badakhshane [at] gmail.com http://lit.uok.ac.ir/ebadakhshan
- -
زکریا بزدوده
زکریا بزدوده مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
z.bezdodeh [at] uok.ac.ir
- -
سید احمد پارسا
سید احمد پارسا -
گروه زبان و ادبیات فارسی استاد
a.parsa [at] uok.ac.ir
- -
محسن پیشوایی علوی
محسن پیشوایی علوی رئیس دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
گروه زبان و ادبیات عرب دانشیار
-
- -
نجم الدین جباری
نجم الدین جباری -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
-
- -
جمیل جعفری
جمیل جعفری معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
j.jafari [at] uok.ac.ir
- -
محمد رضا خدابخش
محمد رضا خدابخش -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
rezak558 [at] gmail.com
- -
مسعود دهقان
مسعود دهقان -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
m.dehghan [at] lit.uok.ac.ir
- -
...321 
دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی