دسترسی سریع
صالح ادیبی
صالح ادیبی -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
-
- -
سید احمد پارسا
سید احمد پارسا -
گروه زبان و ادبیات فارسی استاد
a.parsa [at] uok.ac.ir
- -
نجم الدین جباری
نجم الدین جباری مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
-
- -
سید اسعد شیخ احمدی
سید اسعد شیخ احمدی -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
-
- -
نسرین علی اکبری
نسرین علی اکبری -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
naliakbary [at] yahoo.com
- 08733623538
طیبه فدوی
طیبه فدوی -
گروه زبان و ادبیات فارسی مربی
-
- -
تیمور مالمیر
تیمور مالمیر -
گروه زبان و ادبیات فارسی استاد
-
- -
پارسا یعقوبی جنبه سرائی
پارسا یعقوبی جنبه سرائی معاون آموزشی دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشیار
p.yaghoobi [at] uok.ac.ir
- -