دسترسی سریع
سیروس امیری
سیروس امیری معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
amiri.cyrus [at] gmail.com
- -
ابراهیم بدخشان
ابراهیم بدخشان -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی دانشیار
badakhshane [at] gmail.com http://lit.uok.ac.ir/ebadakhshan
- -
زکریا بزدوده
زکریا بزدوده مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
z.bezdodeh [at] uok.ac.ir
- -
محمد رضا خدابخش
محمد رضا خدابخش -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
rezak558 [at] gmail.com
- -
مسعود دهقان
مسعود دهقان -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
m.dehghan [at] lit.uok.ac.ir
- -
عرفان رجبی
عرفان رجبی -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
rajabi.e.sh [at] gmail.com http://lit.uok.ac.ir/e.rajabi
- 08716665834
سید بختیار سجادی
سید بختیار سجادی مدیر گروه زبان و ادبیات کردی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
bakhtiar_sadjadi [at] yahoo.com
- 336664600 (2403)
حبیب سلیمانی
حبیب سلیمانی مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
h181352 [at] gmail.com
- -
ولی غلامی
ولی غلامی -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
-
- -
جلیل فتحی
جلیل فتحی -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
-
- -
...21 
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان‌شناسی
دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی