دسترسی سریع
محسن پیشوایی علوی
محسن پیشوایی علوی رئیس دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
گروه زبان و ادبیات عرب دانشیار
-
- -
جمیل جعفری
جمیل جعفری -
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
j.jafari [at] uok.ac.ir
- -
عبدالله رسول نژاد
عبدالله رسول نژاد مدیر گروه
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
abosami1387 [at] yahoo.com
- -
هادی رضوان
هادی رضوان مدیر گروه پژوهشی زبان‌شناسی و ادبیات کردی
گروه زبان و ادبیات عرب دانشیار
hadirezwan [at] yahoo.com
- -
حسن سرباز
حسن سرباز -
گروه زبان و ادبیات عرب دانشیار
h.sarbaz [at] uok.ac.ir
- -
محمد رضا عزیزی پور
محمد رضا عزیزی پور -
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
AZIZIPOUR75 [at] YAHOO.COM http://research.uok.ac.ir/_Pages/PersonalPages/Default.aspx?ID=174
- -
صادق فتحی دهکردی
صادق فتحی دهکردی -
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
fathi.sadeq.d [at] gmail.com
- -
احمد نهیرات
احمد نهیرات -
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
a.nohairat [at] uok.ac.ir
- -
شرافت کریمی
شرافت کریمی -
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
sh.karimi [at] lit.uok.ac.ir
- 087-33718097