دسترسی سریع
کمال خالق پناه
کمال خالق پناه -
گروه جامعه شناسی استادیار
-
- -
سعید خانی
سعید خانی -
گروه جامعه شناسی استادیار
-
- -
حسین دانش مهر
حسین دانش مهر -
گروه جامعه شناسی استادیار
hdaneshmehr@yahoo.com
- -
امید قادرزاده
امید قادرزاده رئیس پژوهشکده کردستان شناسی
گروه جامعه شناسی دانشیار
o.ghaderzadeh [at] uok.ac.ir
- 087-33624007
جمال محمدی
جمال محمدی مدیر گروه
گروه جامعه شناسی استادیار
M.jamal8 [at] gmail.com
- -