دسترسی سریع
سالم افسری
سالم افسری -
گروه فقه شافعی استادیار
salem.afsari [at] yahoo.com
- -
فرزاد پارسا
فرزاد پارسا مدیر گروه
گروه فقه شافعی استادیار
farzad4083 [at] yahoo.com
دانشکده علوم انسانی - اتاق 314 -
سهیلا رستمی
سهیلا رستمی -
گروه فقه شافعی استادیار
rostamisoheila [at] gmail.com
- -
نوید نقشبندی
نوید نقشبندی مدیر گروه پژوهشی مطالعات تاریخ و فرهنگ
گروه فقه شافعی استادیار
naveednaghshbandi [at] yahoo.com
دانشکده علوم انسانی - اتاق 218 33664403 (2243)