دسترسی سریع
فاتح رحمانی
فاتح رحمانی -
گروه روان شناسی استادیار
farahmani [at] yahoo.com
دانشکده علوم انسانی - اتاق 206 (2258) داخلی
مهدی زمستانی
مهدی زمستانی مدیر گروه روان شناسی
گروه روان شناسی استادیار
m.zemestan [at] gmail.com
دانشکده علوم انسانی- اتاق 106 (2246) داخلی
احمد سهرابی
احمد سهرابی -
گروه روان شناسی استادیار
sohrabya [at] gmail.com
- -
زلیخا قلی زاده
زلیخا قلی زاده -
گروه روان شناسی استادیار
z.gholizadeh92 [at] yahoo.com
- -
آزاد همتی
آزاد همتی -
گروه روان شناسی استادیار
A.hemmati [at] uok.ac.ir
- -