دسترسی سریع
مرتضی جوانمردی صاحب
مرتضی جوانمردی صاحب -
گروه حقوق استادیار
m.javanmardis [at] uok.ac.ir
- (2241) داخلی
مهدی حاتمی
مهدی حاتمی مدیر گروه
گروه حقوق استادیار
hatamilaw [at] gmail.com
- (2247) داخلی
افشین عبداللهی
افشین عبداللهی -
گروه حقوق استادیار
-
- -
جوانمیر عبدالهی
جوانمیر عبدالهی -
گروه حقوق استادیار
-
- -
اقبال علی میرزائی
اقبال علی میرزائی -
گروه حقوق استادیار
-
- -
شهرام محمدی
شهرام محمدی -
گروه حقوق استادیار
mohammadi_lawyer [at] yahoo.com
- (2323) (2241) داخلی