دسترسی سریع
علی سلحشور
علی سلحشور مدیر گروه معارف اسلامی
گروه معارف اسلامی استادیار
salahshoor110ac [at] yahoo.com
- 33629354
محمود صفی زاده
محمود صفی زاده -
گروه معارف اسلامی استادیار
mahmodsafizadeh [at] yahoo.com
- 087-33662618
عباس فرید افشار
عباس فرید افشار -
گروه معارف اسلامی استادیار
faridafsharabbass9@gmail.com
- 2247
گروه معارف اسلامی