دسترسی سریع
خالد احمدزاده
خالد احمدزاده سرپرست معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی-مدیر گروه پژوهشی مطالعات راهبردی و توسعه
گروه علوم اقتصادی استادیار
Kh.Ahmadzadeh [at] uok.ac.ir
- 08716664364
بختیار جواهری
بختیار جواهری مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه
گروه علوم اقتصادی استادیار
b.javaheri [at] uok.ac.ir
- 2219
فاتح حبیبی
فاتح حبیبی -
گروه علوم اقتصادی استادیار
f.habibi [at] uok.ac.ir
- (2312) داخلی
علی فقه مجیدی
علی فقه مجیدی مدیر گروه علوم اقتصادی
گروه علوم اقتصادی استادیار
a.f.majidi [at] gmail.com
- -
سامان قادری
سامان قادری -
گروه علوم اقتصادی استادیار
s.ghaderi [at] uok.ac.ir
- -
احمد محمدی
احمد محمدی -
گروه علوم اقتصادی استادیار
-
- -