دسترسی سریع
محمد امید اخگر
محمد امید اخگر مدیر گروه حسابداری
گروه حسابداری استادیار
mo.akhgar [at] uok.ac.ir
- -
پیمان امینی
پیمان امینی -
گروه حسابداری استادیار
p.amini@uok.ac.ir
- -
رضا جامعی
رضا جامعی -
گروه حسابداری استادیار
frjamei [at] yahoo.com
- -
رضا زارعی
رضا زارعی -
گروه حسابداری مربی
r.zareie [at] uok.ac.ir
- -
محمد نظری پور
محمد نظری پور معاون اداری و مالی دانشگاه
گروه حسابداری استادیار
mnazaripour [at] yahoo.com
دانشکده علوم انسانی - اتاق 308 08733624005 (2251)