دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده مهندسی

فرزین فاروقی
فرزین فاروقی -
گروه عمران استادیار
f.farooghi [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 105 0871-6620105
هیوا فاروقی
هیوا فاروقی رئیس دانشکده مهندسی
گروه صنایع استادیار
h.farughi [at] uok.ac.ir
- 087-33660073
محمد فتحی
محمد فتحی ریاست مرکز آپا
گروه برق دانشیار
mfathi [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 215 (3312) داخلی
سیروان فرهادی
سیروان فرهادی -
گروه مکانیک استادیار
s.farhadi [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/farhadi
- -
حمید فرورش
حمید فرورش رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی درسی
گروه صنایع استادیار
farvaresh [at] uok.ac.ir http://www.farvaresh.com
- -
عبدالسلام قادری
عبدالسلام قادری مدیر گروه صنایع
گروه صنایع استادیار
ab.ghaderi [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/ghaderi
- -
هیمن گل پیرا
هیمن گل پیرا -
گروه برق استادیار
hemin.golpira [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/h.golpira
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 208 -
منصور لهونیان
منصور لهونیان -
گروه مکانیک استادیار
mlahonian [at] uok.ac.ir
- 0871-6660073
صلاح الدین مام عزیزی
صلاح الدین مام عزیزی -
گروه عمران استادیار
-
- -
رضا محمدخانی
رضا محمدخانی -
گروه برق استادیار
r.mohammadkhani [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/mohammadkhani
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 202 -
...76543