دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده مهندسی

مسعود ابراهیمی
مسعود ابراهیمی -
گروه مکانیک استادیار
EBRAHIMI_MASOOD [at] YAHOO.COM
- -
امید احمدی
امید احمدی -
گروه معدن استادیار
-
- -
سلمان احمدی
سلمان احمدی -
گروه عمران استادیار
s.ahmadi [at] uok.ac.ir - salman.ahmady [at] gmail.com
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 208 -
فردین احمدی زر
فردین احمدی زر -
گروه صنایع دانشیار
f.ahmadizar [at] uok.ac.ir
- 087-33624017
فرانک اخلاقیان طاب
فرانک اخلاقیان طاب -
گروه مهندسی شیمی استادیار
fr.akhlaghian [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی شیمی - اتاق 216 -
فردین اخلاقیان طاب
فردین اخلاقیان طاب رئیس دانشگاه کردستان
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
fardin.tab [at] gmail.com
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 204 -
جمال ارکات
جمال ارکات معاون پژوهشی دانشکده مهندسی
گروه صنایع دانشیار
j.arkat [at] uok.ac.ir
- -
یزدان باتمانی
یزدان باتمانی -
گروه برق استادیار
yazdan_batmany [at] ee.kntu.ac.ir
- -
مرتضی بسطامی
مرتضی بسطامی -
گروه عمران استادیار
m.bastami [at] uok.ac.ir
- -
جمیل بهرامی
جمیل بهرامی -
گروه عمران استادیار
jbahrami [at] uok.ac.ir - jamil.bahrami [at] gmail.com
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 219 08716665310
...54321