دسترسی سریع
امید احمدی
امید احمدی -
گروه معدن استادیار
-
- -
محمد رضائی
محمد رضائی -
گروه معدن استادیار
m.rezaei [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی معدن - اتاق 209 -
هاشم شاهسونی
هاشم شاهسونی -
گروه معدن استادیار
h.shahsavani [at] uok.ac.ir - h_shahsavany [at] yahoo.com
دپارتمان مهندسی معدن - اتاق 203 08733622736 (3394)
حاجی حسین عزیزی
حاجی حسین عزیزی -
گروه معدن استاد
hossien_azizi [at] uok.ac.ir - azizi1345 [at] gmail.com
دپارتمان مهندسی معدن - اتاق 204 0871-6660073
ایرج نجم الدینی
ایرج نجم الدینی مدیر گروه معدن
گروه معدن مربی
i.najmoddini [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی معدن، اتاق 202 -