دسترسی سریع

آزمایشگاه‌ها گروه مهندسی معدن

آزمایشگاه وضعیت مساحت (متر مربع)
آزمایشگاه  میکروسکوپی موجود 50 مترمربع
آزمایشگاه ICP در حال راه‌اندازی دو اتاق هر کدام به مساحت 30 مترمربع
آزمایشگاه کانی توصیفی موجود 60 مترمربع
آزمایشگاه کارتوگرافی موجود دو اتاق با مساحت‌های 9 مترمربع و 25 مترمربع
کارگاه تهیه مقطع سنگ موجود  50 مترمربع
کارگاه نقشه‌برداری موجود 25 مترمربع
کارگاه کانه آرایی موجود 150 مترمربع
آزمایشگاه ژئوفیزیک موجود 30 مترمربع
 کارگاه مکانیک سنگ
موجود80 مترمربع
موزه زمین شناسی استاد حسین معین وزیری
موجود 60 مترمربع