دسترسی سریع
مسعود ابراهیمی
مسعود ابراهیمی سرپرست گروه مکانیک
گروه مکانیک استادیار
EBRAHIMI_MASOOD [at] YAHOO.COM
- -
نبرد حبیبی
نبرد حبیبی -
گروه مکانیک استادیار
N.Habibi [at] uok.ac.ir - phd.st_habibi [at] yahoo.com
- -
آرمان حسنی
آرمان حسنی -
گروه مکانیک استادیار
a.hasani [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/A.Hasani
- -
روناک دقیق
روناک دقیق رییس مرکز رشد واحدهای فناوری
گروه مکانیک استادیار
r.daghigh [at] uok.ac.ir
- -
آرمان صادقی
آرمان صادقی -
گروه مکانیک استادیار
a.sadeghi [at] eng.uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/a.sadeghi
- -
سیروان فرهادی
سیروان فرهادی -
گروه مکانیک استادیار
s.farhadi [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/farhadi
- -
منصور لهونیان
منصور لهونیان -
گروه مکانیک استادیار
mlahonian [at] uok.ac.ir
- 0871-6660073
سیروان محمدی
سیروان محمدی -
گروه مکانیک استادیار
mec.mohammadi@gmail.com http://research.uok.ac.ir/~simohammadi
دانشکده مهندسی -