دسترسی سریع
فردین احمدی زر
فردین احمدی زر -
گروه صنایع دانشیار
f.ahmadizar [at] uok.ac.ir
- 087-33624017
جمال ارکات
جمال ارکات معاون پژوهشی دانشکده مهندسی
گروه صنایع دانشیار
j.arkat [at] uok.ac.ir
- -
محمود شهرخی
محمود شهرخی -
گروه صنایع استادیار
m.shahrokhi [at] uok.ac.ir - Shahrokhi292 [at] yahoo.com
- -
هیبت اله صادقی
هیبت اله صادقی -
گروه صنایع استادیار
-
- -
علیرضا عیدی
علیرضا عیدی رئیس مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت
گروه صنایع استادیار
Alireza.eydi [at] uok.ac.ir - eydi81 [at] yahoo.com
- -
هیوا فاروقی
هیوا فاروقی رئیس دانشکده مهندسی
گروه صنایع استادیار
h.farughi [at] uok.ac.ir
- 087-33660073
حمید فرورش
حمید فرورش رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی درسی
گروه صنایع استادیار
farvaresh [at] uok.ac.ir http://www.farvaresh.com
- -
عبدالسلام قادری
عبدالسلام قادری مدیر گروه صنایع
گروه صنایع استادیار
ab.ghaderi [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/ghaderi
- -
انور محمودی
انور محمودی -
گروه صنایع استادیار
-
- -
عیسی نخعی کمال آبادی
عیسی نخعی کمال آبادی -
گروه صنایع استاد
e.nakhaeei [at] uok.ac.ir - nakhai.isa [at] gmail.com
- 02182884387