دسترسی سریع
فرانک اخلاقیان طاب
فرانک اخلاقیان طاب -
گروه مهندسی شیمی استادیار
fr.akhlaghian [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی شیمی - اتاق 216 -
رضا بیگزاده
رضا بیگزاده -
گروه مهندسی شیمی استادیار
-
- -
طهماسب حتمی
طهماسب حتمی -
گروه مهندسی شیمی مربی
t.hatami [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی شیمی - اتاق 209 -
مهرداد خامفروش
مهرداد خامفروش مدیر گروه مهندسی شیمی-سرپرست معاونت آموزشی دانشکده مهندسی
گروه مهندسی شیمی دانشیار
m.khamforoush [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/m_khamforoush
دپارتمان مهندسی شیمی - اتاق 210 -