دسترسی سریع
کیومرث ایراندوست
کیومرث ایراندوست ریاست دانشکده هنر و معماری
گروه شهرسازی دانشیار
k.irandoost [at] uok.ac.ir - Kau1348 [at] yahoo.com
دانشکده هنر و معماری- اتاق 108 087-33662963 (داخلی 4368)
کیومرث حبیبی
کیومرث حبیبی مدیر گروه شهرسازی
گروه شهرسازی دانشیار
habibi_ki [at] yahoo.co.uk
دانشکده هنر و معماری- اتاق 122 087-33664600 (داخلی 4367)
محمد بشیر رباطی
محمد بشیر رباطی -
گروه شهرسازی مربی
brobati [at] uok.ac.ir
دانشکده هنر و معماری- اتاق 113 33664600-10 (داخلی 4362)
هوشمند علیزاده
هوشمند علیزاده معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری
گروه شهرسازی دانشیار
h.alizadeh [at] uok.ac.ir
دانشکده هنر و معماری- اتاق 111 33664600-10 (داخلی 4364)