دسترسی سریع

کارکنان دانشکده کشاورزی

علی آزادیخواه مسئول واحد فناوری اطلاعات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
a.azadikhah [at] uok.ac.ir -
احمد افضلی اپراتور تلفنخانه دانشگاه-کنترل کلاسهای دانشکده کشاورزی
- -
عبدالله بهنورد همکار کارپردازی پردیس دانشگاه
- -
شهریار حمیدی مسئول آزمایشگاه‏‌های گروه اقتصاد کشاورزی
s.hamidi@uok.ac.ir 3272
فردین رحیمی تلوار رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی دانشکده کشاورزی
- -
پگاه شهیدی کارشناس گروه زراعت دانشکده کشاورزی
- -
شهرام عبداللهی کمک کارشناس گروه علوم دامی
- -
شعله عبداله زاده مسئول امورمالی دانشکده کشاورزی
- -
اعظم عسکری مسئول آموزش دانشکده کشاورزی
- -
فرهاد فاتحی کارشناس کارگاه و کارشناس گروه مهندسی بیوسیستم
F.Fatehi [at] uok.ac.ir 3310
...21