دسترسی سریع

کارکنان دانشکده کشاورزی

علی آزادیخواه مسئول واحد فناوری اطلاعات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
a.azadikhah [at] uok.ac.ir -
احمد افضلی اپراتور تلفنخانه دانشگاه-کنترل کلاسهای دانشکده کشاورزی
- -
عبدالله بهنورد همکار کارپردازی پردیس دانشگاه
- -
شهریار حمیدی کارشناس گروه اقتصاد کشاورزی
- -
فردین رحیمی تلوار رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی دانشکده کشاورزی
- -
پگاه شهیدی کارشناس گروه زراعت دانشکده کشاورزی
- -
شهرام عبداللهی کمک کارشناس گروه علوم دامی
- -
شعله عبداله زاده مسئول امورمالی دانشکده کشاورزی
- -
اعظم عسکری مسئول آموزش دانشکده کشاورزی
- -
فریبا گلمحمدی کارشناس گروه خاک شناسی
- -
...21