دسترسی سریع
هادی ثانی خانی
هادی ثانی خانی -
گروه علوم و مهندسی آب استادیار
-
- -
پیام خسروی نیا
پیام خسروی نیا -
گروه علوم و مهندسی آب استادیار
-
- -
یونس خوشخو
یونس خوشخو -
گروه علوم و مهندسی آب استادیار
y.khoshkho [at] uok.ac.ir
- -
پرویز فتحی
پرویز فتحی -
گروه علوم و مهندسی آب استادیار
p.fathi [at] uok.ac.ir
- -
عیسی معروف پور
عیسی معروف پور مدیر گروه
گروه علوم و مهندسی آب دانشیار
e.maroufpoor [at] uok.ac.ir
- -
بهروز مهدی نژادیانی
بهروز مهدی نژادیانی مدیر گروه علوم مهندسی آب
گروه علوم و مهندسی آب استادیار
b.mehdinejad [at] uok.ac.ir
- -
سامان نیک مهر
سامان نیک مهر -
گروه علوم و مهندسی آب استادیار
samannikmehr [at] gmail.com
- -
بختیار کریمی
بختیار کریمی -
گروه علوم و مهندسی آب استادیار
bakhtiar.karimi [at] gmail.com http://agri.uok.ac.ir/bkarimi
- -