دسترسی سریع
سید محمدطاهر حسینی
سید محمدطاهر حسینی مدیر گروه
گروه علوم و مهندسی خاک مربی
t.hossaini [at] uok.ac.ir
- -
مسعود داوری
مسعود داوری -
گروه علوم و مهندسی خاک استادیار
davari_ma [at] yahoo.com
- -
زاهد شریفی
زاهد شریفی -
گروه علوم و مهندسی خاک استادیار
-
- -
محمدعلی محمودی
محمدعلی محمودی -
گروه علوم و مهندسی خاک استادیار
-
- -
کمال نبی الهی
کمال نبی الهی مدیر گروه
گروه علوم و مهندسی خاک استادیار
nabiollahy_k [at] yahoo.com
- -