دسترسی سریع
فردین تمجیدی
فردین تمجیدی -
گروه علوم باغبانی استادیار
f.tamjidi [at] uok.ac.ir
- 33620552(داخلی 3264)
تیمور جوادی
تیمور جوادی -
گروه علوم باغبانی دانشیار
tjavadi [at] uok.ac.ir
- 33620552(داخلی 3249)
جلال خورشیدی
جلال خورشیدی -
گروه علوم باغبانی استادیار
-
- -
ناصر قادری
ناصر قادری سرپرست معاونت آموزشی دانشکده کشاورزی، رئیس واحد پژوهشی اصلاح و توسعه گیاهان دارویی
گروه علوم باغبانی دانشیار
n.ghaderi [at] uok.ac.ir
- 33620552(داخلی 3285)
اسعد محمد امینی
اسعد محمد امینی سرپرست گروه صنایع غذایی
گروه علوم باغبانی استادیار
-
- -
علی اکبر مظفری
علی اکبر مظفری مدیر گروه
گروه علوم باغبانی دانشیار
a.mozafari [at] uok.ac.ir
- 33620552(داخلی 3264)
فرزاد نظری
فرزاد نظری -
گروه علوم باغبانی استادیار
f.nazari [at] uok.ac.ir
- 33620552(داخلی 3264)
هیمن نوربخش
هیمن نوربخش -
گروه علوم باغبانی استادیار
h[dot]nourbakhsh[at]uok.ac.ir
- -
یاور وفایی
یاور وفایی -
گروه علوم باغبانی استادیار
y.vafaee [at] uok.ac.ir http://agri.uok.ac.ir/yvafaee
- 33620552(داخلی 3287)
محمود کوشش صبا
محمود کوشش صبا -
گروه علوم باغبانی دانشیار
m.saba [at] uok.ac.ir
- 33620552(داخلی 3356)