دسترسی سریع
فرزاد اسکندری
فرزاد اسکندری -
گروه اقتصاد کشاورزی استادیار
farzadth [at] yahoo.com
- 08717273140
محمد جلالی
محمد جلالی -
گروه اقتصاد کشاورزی استادیار
m.jalali@uok.ac.ir
- -
محمود حاجی رحیمی
محمود حاجی رحیمی -
گروه اقتصاد کشاورزی استادیار
mhajirahimi [at] uok.ac.ir
- -
حامد قادرزاده
حامد قادرزاده مدیر گروه اقتصاد کشاورزی
گروه اقتصاد کشاورزی استادیار
hamedar2002 [at] uok.ac.ir
- -
حمیده ملک سعیدی قصرالدشتی
حمیده ملک سعیدی قصرالدشتی -
گروه اقتصاد کشاورزی استادیار
hmsaidi87 [at] gmail.com
- -