مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلي سال 1388

 

نام نويسنده /نويسندگان

عنوان مقاله

عنوان مجله

 

تاريخ چاپ

(شماره چاپ)

(علمي پژوهشي/ علمي ترويجي)

دانشكده

گروه

1.        

سيد احمد پارسا

تحليل و بررسي سروده ي "نادر يا اسكندر" اخوان ثالث

مجله بوستان ادب دانشگاه شيراز

دوره اول- شماره اول-بهار 1388-پياپي 1/55

علمي پژوهشي

ادبيات فارسي

ادبيات فارسي

2.        

سيد احمد پارسا

بررسی میزان تاثیرپذیری منوچهری دامغانی از معلقه امرواقیس

پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه اصفهان

دوره جدید- شماره 3- پاییز 1388-ص 19-34

علمي پژوهشي

ادبيات فارسي

ادبيات فارسي

3.        

سید احمد پارسا- گل اندام واهیم

انواع خواب و رویا در مثنوی

دو فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا(س)

سال اول- شماره 1- پاییز و زمستان 1388

علمی پژوهشی

ادبیات

ادبیات فارسی

4.        

سید لحمد پارسا- محمد آزاد مظهری

ویژگیهای مشترک فکری ساقینامه و تفاوتها و شباهتهای آن با سبک فردی رباعیات خیام

بهار ادب- فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی

سال دوم- شماره سوم- پاییز 1388

علمی پژوهشی

ادبیات

ادبیات فارسی

5.        

تیمور مالمیر

پایان ناتمام مثنو ی مولوی

زبان و ادب فارسی نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز

سال 52-بهار و تابستان 1388-شماره مسلسل 209

علمي پژوهشي

ادبيات فارسي

ادبيات فارسي

6.        

تیمور مالمیر

جابه جایی اسطوره آفرینش به صورت خلقت عددی در اسرائیلیات

فصلنامه زبان و ادب فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

سال اول- شماره 1-زمستان 1388

-

ادبيات فارسي

ادبيات فارسي

7.        

تیمور مالمیر

دیباچه در شاهنامه و رسالت فردوسی

مجله مطالعات ایرانی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمام

سال هشتم- شماره شانزدهم- پاییز 1388

علمی ترویجی

ادبيات فارسي

ادبيات فارسي

8.        

تیمور مالمیر

تاثیر اشه در تجربه های تفسیری متون کهن

مجله جستارهای ادبی

(ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه فردوسی مشهد

سال 42- شماره اول- بهار 1388

علمي پژوهشي

ادبيات فارسي

ادبيات فارسي

9.        

تیمور مالمیر

ساختار منسجم غزلیات حافظ شیرازی

فنون ادبی دو فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان

سال اول- شماره اول- پاییز و زمستان 1388- ص 41-56

علمي پژوهشي

ادبيات فارسي

ادبيات فارسي

10.    

تیمور مالمیر فردین حسین پناهی

نقش های معنایی و منظوری جملات پرسشی در شاهنامه

فصلنامه پاژ7-8 ویژه نامه فردوسی

سال دوم- شماره سوم و چهارم-پاییز و زمستان 1388

علمی ترویجی

ادبيات فارسي

ادبيات فارسي

11.    

تیمور مالمیر

کمال، گمال، همال

نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان- ادب و زبان فارسی

دوره جدید- شماره 26-(پیاپی 23) زمستان 1388

علمي پژوهشي

ادبيات فارسي

ادبيات فارسي

12.    

چنور کاردانی- تیمور مالمیر

بررسی نقش های معنایی جملات پرسشی و امری در قصاید خاقانی

فصلنامه علمی پژوهشی کاوش نامه

سال دهم شماره 19- 1388

علمي پژوهشي

ادبيات فارسي

ادبيات فارسي

13.    

احمد نهیرات

استدعاء الشخصیات القرآنیه فی دیوان بدوی الجبل

مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

شماره 11- بهار و تابستان 1388

علمي پژوهشي

ادبيات فارسي

ادبیات عرب

14.    

احمد نهیرات

جمال القصص القرآنی قصه موسی فی سوره القصص نموذجاً

مجله آفاق الحضاره الاسلامیه

العدد الثالث و العشرون السنه الثانیه عشره

-

ادبيات فارسي

ادبیات عرب

15.    

هادی رضوان

بررسی آرای کلامی قاضی بیضاوی در تفسیر انوار التنزیل و اسرار التاویل

فصلنامه فلسفه و کلام اسلامی آیینه معرفت - دانشگاه شعید بهشتی

سال هفتم- شماره 18- بهار 1388

علمي پژوهشي

ادبيات فارسي

ادبیات عرب

16.    

فاتح رحماني- مهدي صالحي

درمان اختلال اضطراب تعميم يافته با استفاده از روي آوردهاي درمانگري دارويي و روان پريشي

فصلنامه روان شناسان ايراني

سال پنجم- شماره 20- تابستان 1388

علمي پژوهشي

ادبيات فارسي

علوم تربيتي

17.    

Nematolah Azizi

Educational Policy Makers Views on Secondary Education Relevace to the World of Work in Iran: A Critical Reflection on 1990s Educational Reform

Journal of Education

مجله علوم تربیتی روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

No. 4, Vol. 4, Winter 2009, pp: 23-50

علمي پژوهشي

ادبيات فارسي

علوم تربيتي

18.    

مصطفی قادری

تحلیل تطبیقی کتاب های درسی و راهنمای معلم علوم دوره ی ابتدایی ایران و کتاب های درسی " علم در هر زمان)

مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

سال شانزدهم- دوره پنجم- شماره ی 1 بهار 1388- ص 3-22

علمي پژوهشي

ادبيات فارسي

علوم تربيتي

19.    

ناصر یوسفی- احمد سهرابی- عذرا عثمانی- سید احمد احمدی

مقایسه یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان دو زبانه با دانش آموزان یک زبانه

فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی

سال چهارم- شماره دوم- بهار 1388

علمي ترویجی

ادبيات فارسي

علوم تربيتي

20.    

مرتضی جوانمردی صاحب

بررسی وضعیت حقوقی شرکت های تجارتی ثبت شده در شهرستان سنندج

مجله بررسی های بازرگانی

شماره 39- بهمن و اسفند 1388

علمی ترویجی

ادبيات فارسي

حقوق

21.    

مهدي مقرنسي- عباسعلي گائيني- داريوش شيخ الاسلامي وطني

مقايسه تاثير دو شيوه ي تمرين هوازي و بي هوازي بر برخي سيتوكين هاي پيش التهابي در موش صحرايي نر بالغ

مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران-دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دوره يازدهم- شماره 2- صفحه 191-198 تير 1388

علمي پژوهشي

ادبيات فارسي

تربيت بدني

22.    

داريوش شيخ الاسلامي وطني

اثر شدت و حجم فعالیت ورزشی مقاومتی بر فشار خون، ضربان قلب و هزینه اکسیژن میوکارد متعاقب فعالیت

مجله ی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

سال پنحم- شماره 1-(پیاپی 17)صفحه34- 27بهار 1388

-

ادبيات فارسي

تربيت بدني

23.    

داريوش شيخ الاسلامي وطني- عباسعلی گائینی-عبدالامیر علامه-علی اصغر رواسی-محمد رضا کردی-ابوالفضل نژاد ویستار

تاثیر یک دوره تمرین سرعتی تناوبی و بی تمرینی بر پراکسیداسیون لیپید و دستگاه ضداکسایشی موش های نژاد ویستار

مجله علوم زیستی ورزشی

شماره 1-صص 23-41- تابستان 1388

علمي پژوهشي

ادبيات فارسي

تربيت بدني

24.    

مهدی مقرنسی- عباسعلی گائینی- داریوش شیخ الاسلامی وطنی

آثار یک دوره بی تمرینی به دنبال برنامه تمرین هوازی بر شاخص های التهابی جدید

پژوهش در علوم ورزشی

شماره 24- پاییز 1388

علمی پژوهشی

ادبیات

تزبیت بدنی

25.    

داریوش شیخ الاسلامی وطنی- سعید رضا نوری مفرد-مرتضی بهرامی نژاد

تاثیر یک برنامه ویژه ورزشی بر آمادگی قلبی-تنفسی، ترکیب بدنی، BMR و ارتباط بین این متغیرها در ورزشکاران حرفه ای

مجله فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

دوره دوم- شماره 1- بهار 1388

علمی ترویجی

ادبیات

تزبیت بدنی

26.    

داریوش شیخ الاسلامی وطنی- عباسعلی گائینی- جواد اشرفی- مهدی مقرنسی

اثر آسیب زای برخی برنامه های تمرینی در عضله پهن خارجی موش های صحرایی

پژوهش در علوم ورزشی

شماره 25- زمستان 1388

علمی پژوهشی

ادبیات

تزبیت بدنی

27.    

رحمان رحیمی- حسن فرجی- داریوش شیخ الاسلامی وطنی

تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین بر واکنش های هورمونی در ورزش مقاومتی

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

سال پنجم- شماره 3- پاییز 1389- ص 29-46

علمی پژوهشی

ادبیات

تزبیت بدنی

28.    

سعيد صادقي بروجردي- رحمان رحيمي

واكنش هورمون هاي GH و IGF-1 نسبت به دو برنامه مقاومتي شديد هم حجم با استراحت هاي متفاوت بين ست ها

فصلنامه المپيك

سال هفدهم- شماره 1- (پياپي 45) بهار 1388

علمي پژوهشي

ادبيات فارسي

تربيت بدني

29.    

علي گرزي- امير افسر- محمد احساني-سردار محمدي- عادل آذر- عاي رضا ايزدي

مدل سازي پيش بيني جايگاه تيم ملي فوتبال ايران در رده بندي فيفا با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي

فصلنامه المپيك

سال هفدهم- شماره 2- (پياپي 46)تابستان 1388

علمي پژوهشي

ادبيات فارسي

تربيت بدني

30.    

فخرالدین معروفی

تبیین چالش های بهره گیری از اطلاعات برای تصمیم گیری هاای مدیریت

مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

سال 8- شماره 26- بهار 88

-

ادبيات فارسي

تربيت بدني

31.    

مهرداد خامفروش- فرزاد دبيريان-سروه ماجدي

الكتروريسي نانو الياف آرايش يافته و اندهزه گيري سرعت الكتروريسي با استفاده از جت چرخان

مجله علوم و تكنولوژي پليمر

سال بيست و دوم- شماره 3-(1388)- مرداد 1388-ص 233-242

علمي پژوهشي

علوم

شيمي

32.    

پرويز فتحي- يوسف محمدي- مهدي همايي

مدلسازي هوشمند سري زماني آورد ماهانه ورودي به سد وحدت سنندج

مجله آب و خاك( علوم و صنايع كشاورزي)

جلد 23- شماره 1-بهار 1388- ص 209-220

علمي پژوهشي

كشاورزي

آب

33.    

وریا ساعی- مجید منتصری- پرویز فتحی

روش ماتریس احتمالی در تعیین منحنی فرمان بهره برداری مخازن سدها و مقایسه آن با روش SPA

مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی-

جلد شانزدهم- شماره اول- 1388

علمي پژوهشي

كشاورزي

آب

34.    

J.M.Samani, Parviz Fathi

Estimation of Unsaturated Soil Hydrodynamic Parameters Using Inverse Problem Technique

(تخمين پارامترهاي هيدروديناميكي غير اشباع خاك با استفاده از مساله معكوس)

J.Agric.Sci.Technol

(2009) Vol. 11: 199-210

علمي پژوهشي

كشاورزي

آب

35.    

عادل سي و سه مرده- خسرو محمدي- ابراهيم روحي- مجيد آقا عليخاني- علي مختصي بيدگلي

پاسخ فيزيولوژيكي ژنوتيپ هاي مختلف گندم ديم به تنش سرما

مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي

جلد دوم- شماره چهارم- زمستان 1388

-

كشاورزي

زراعت

36.    

ژیلا عثمانی- عادل سی و سه مرده

بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های گندم سرداری با استفاده از نشانگر AFLP و صفات زراعی

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی

سال سیزدهم- شماره چهل و هفتم- بهار 1388

علمي پژوهشي

كشاورزي

زراعت

37.    

ژیلا عثمانی- عادل سی و سه مرده

بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های گندم سرداری با استفاده از نشانگر AFLP

مجله ژنتیک نوین

دوره چهارم شماره 2-تابستان 1388-ص 39-48

علمي پژوهشي

كشاورزي

زراعت

38.    

امیر قلاوند-خسرو محمدی-مجید آقاعلیخانی-یوسف سهرابی

تاثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت نخود

مجله دانش اب و خاک

جلد 1- شماره 2- سال 1388

علمي پژوهشي

كشاورزي

زراعت

39.    

مرتضی ستایی مختاری- امیر رشیدی- محمد رضا محمد آبادی- حسین مرادی شهربابک

برآورد روند ژنتیکی، فتوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند کرمانی

مجله علوم دامی ایران

دوره 40-شماره 1- (1388)- 51-57

علمي پژوهشي

كشاورزي

علوم دامی

40.    

محمود حاجی رحیمی- احمد کریمی

تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید صنعت پرورش مرغ گوشتی در استان کردستان

مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه

سال هفدهم- شماره 66- تابستان 1388

علمي پژوهشي

كشاورزي

علوم دامی

41.    

هیوا گل پیرا- هیمن گل پیرا- بختیار حسین زاده

طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین خودکار درجه بندی وزنی سیب

مجله پژوهش های صنایع غذایی

جلد 1- شماره 2-سال 1388

علمي پژوهشي

كشاورزي

مکانیک ماشینهای کشاورزی

42.    

علی اکبر مظفری

شناسایی ارقام بومی گلابی در بخش های مرکزی و غربی استان کردستان

تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی)

جلد 32- شماره 1- شهریور 1388

علمي پژوهشي

كشاورزي

باغبانی

43.    

فرزاد اسکندری- مهدی صالحی

بررسی تاثیر مطابقت میان سبک های تدریس و یادگیری بر عملکرد درسی دانشجویان( دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

دوره 2- شماره 2- 1388- (169-188)

علمي پژوهشي

كشاورزي

اقتصاد کشاورزی

44.    

محمد حسين قلي زاده- منوچهر فرج زاده- محمد دارند

ارتباط آلودگي هوا با مرگ و مير جمعيت شهر تهران

مجله پژوهش حكيم

دوره دوازدهم- شماره دوم-تابستان 1388

علمي پژوهشي

منابع طبيعي

جغرافيا

45.    

برزان بهرامی کمانگر- باقر مجازی امیری-محمد جواد رسایی-بهروز ابطحی-محمود بهمنی

تغییرات سرمی فاکتور رشد شبه انسولین-یک، تیروکسین و کورتیزول در دو گروه از مولدین تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus در طی مراحل انتهایی رسیدگی جنسی

نشریه دامپزشکی

شماره 84- پاییز 1388

علمي پژوهشي

منابع طبيعي

شیلات

46.    

برزان بهرامی کمانگر- باقر مجازی امیری-محمد جواد رسایی-بهروز اببطحی-محمود بهمنی

مکان بابی و بررسی شدت واکنش ایمنی فاکتور رشد شبه انسولین-1 در بافت تخمدان مولدین تاس ماهی ایرانی و تاثیر هورمون های رشد و تیروکسین بر بیان آن در شرایط In Vitro

فصلنامه پزشکی یاخته

سال یازدهم- شماره 4- زمستان 1388

علمي پژوهشي

منابع طبيعي

شیلات

47.    

حسین آذرنیوند- حامد جنیدی جعفری- محمد علی زارع چاهوکی- محمد جعفری- شیما نیکو

بررسی اثر چرای دام بر ترسیب کربن و ذخیره ازت در مراتع با گونه درمنه دشتی در استان سمنان

مجله علمی پژوهشی مرتع

سال سوم- شماره چهارم- زمستان 1388- ص 590-610

علمي پژوهشي

منابع طبيعي

مرتعداری

48.    

صلاح الدین ویسی

جستجوی معیارهایی برای تهیه الگوی مسکن روستایی استان کردستان" میدان مطالعه شهرستان های دیواندره-بیجار"

فصلنامه مسکن و طراحی محیط(مسکن و انقلاب)

شماره 124- زمستان 2009

-

مهندسی

معماری

49.    

هوشمند علیزاده- سیروان لاهورپور

شخصیت فضایی-کالبدی هسته تاریخی شهر سنندج

نامه معماری و شهرسازی

دوره جدید- سال دوم- شماره 2- بهار و تابستان 1388

علمی پژوهشی

مهندسی

شهرسازی

50.    

کیومرث ایراندوست

مرور تجربه ی کوتاه توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی نمونه شهر کرمانشاه

جغرافیا و توسعه

شماره 20- زمستان 1389- ص 59-78

علمی پژوهشی

مهندسی

شهرسازی

51.    

هاشم هاشم نژاد- سارا سلیمانی

مروری بر سازه های تنسگریتی( کش بستی) با تاکید بر کاربرد آن در معماری

نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی

شماره 39- پاییز 1388

علمي پژوهشي

مهندسی

معماری

52.    

Azad Yazdani, Y.Komachi

Computation of Earthquake Response Via Fourier Amplitude Spectra

IJE Transactions B: Applications

Vol.22, No.2, August 2009

علمي پژوهشي

مهندسی

عمران

53.    

علیرضا حبیبی- حمید محرمی- عباسعلی تسنیمی

طراحی بهینه قابهای بتن مسلح بر اساس عملکرد

مجله استقلال

سال 28- شماره 2- اسفند 1388

علمي پژوهشي

مهندسی

عمران

54.    

حسین عزیزی- افشین اکبرپور

سنگ شناسی سنگ های آتشفشانی ائوسن خاور سنندج

مجله علوم زمین

سال نوزدهم- شماره 74-زمستان 1388- ص 21-26

علمي پژوهشي

مهندسی

معدن

55.    

علی حسامی نقشبندی- احمد کاظمی- حسن مدیر شانه چی- ایمان پورفر

روشی جدید در جایابی مناسب پایدارسازهای سیستم قدرت به منظور میراسازی نوسانهای بین ناحیه ای با استفاده از روش سری مدال

مجله فنی و مهندسی مدرس- برق

شماره 38- زمستان 1388

علمي پژوهشي

مهندسی

برق

56.    

علی حسامی نقشبندی- احمد کاظمی- حسن مدیر شانه چی

بررسی تاثیر محل خطا بر نوسانات بین ناحیه یی در سیستم های قدرت تحت اسنرس

مجله علمی و پژوهشی شریف

شماره پنجاه و دوم-اسفند 1388-ص 37-46

علمي پژوهشي

مهندسی

برق